Az egyetemes államtörténet jelentősebb dátumai és fogalmai

Mezopotámia É-i részének lakói

Asszírok, Hurriták, Arámik, Médek

Mezopotámia D-i részének lakói

Sumérok, Sémik, Akkádok, Amoriták, Kassuk, Qutuk, Nabateusok,

Mezopotámia államai

Babilon, Asszíria, Elámiak állama (kp. Szuza), Mittani állam, Urartu állam, Hettita állam stb.

RUBE

Asszíriában a hatalmasok, királyi főtisztviselők és katonai vezetők, akik ténylegesen birtokolják a földet a királyi főtulajdon ellenére az ie. 2. évezredben

HUPSU

Asszíriában félszabad parasztok, akik főként a foglyokból kerültek ki az ie. 2. évezredben

TELEKES PARASZTOK

Asszíriában az új asszír korban ie. 12. sz-tól a hupsukból kialakuló személyi függőségben lévő, telekhez kötött parasztok

MISSARUM RENDELET

Az Ó-Babiloni (ie. 18. sz-tól ie. 12. sz-ig) korban a föld feletti adósságok állami eltörlése

KUDDURU

Babilonban a Kassu korban (1e. 12 sz-tól) az uralkodó által a földbirtokosnak adományozott kiváltság, amely szerint a király a birtok védelmét biztosítja, az onnan befolyó állami adót és a katonai szolgáltatást pedig a magánbirtokos gyűjtheti be

SIRQU

Az Új-babiloni korban földműveléssel foglalkozó és a használat fejében földjáradékot fizető mg. bérmunkás és rabszolga

KIDINNU

Babilonban a városnak adott jelvény, amely a szabadságokra és kiváltságokra utal

KIDINNUTU

Babilonban a kidunnuval rendelkező kiváltságos városok helyben született polgárai, akik peres eljárásokon belüli tilalmat élveztek, közmunka és köztehermentesek voltak, személyes méltóságuk védve volt

AWELUM

Babilonban szabad ember: király, papok, hivatalnokok, önálló vagyonnal működő földbirtokosok és iparosok és kereskedők, mezőgazdasági földbérlő és a kidinnutuk

MUSKENUM

Babilonban félszabad, szolgáltatásra kötelezett mg. munkás, iparos, kereskedő (tamgaru és sumgallu is) a templom vagy a palota szolgálatában, idegen eredetű fegyveresek, telkes katonák

TAMGARU

Babiloniban olyan muskenum, aki az uralkodótól kiváltságként kereskedelmi monopóliumot kapott

SUMGALLU

Babiloniban olyan muskenum, aki egy tamgarutól pénzért kereskedelmi monopóliumot bérelt

WARDUM

Babilonban rabszolga, szolga, akinek van saját vagyona, de felette és leszármazottai felett korlátozott rendelkezési joga van és az asszír területek hadifoglyai

MAR BANI

Az Új-babilóni korban a szabadok = nemes ifjak

LA MAR BANUTU

Az Új-babilóni korban a nem nemes rendűek, sirqu és a rabszolgák, polgárjog nélküliek

BITH RIDUTI

Babilonban a hivatalnokok háza, az irányítója a vezír

TALIO

Szemet-szemért büntetési elv

KOMPOZICIO

Az elkövetett cselekménnyel azonos vagyoni hátrányt kell elszenvednie a károkozónak

SZIMDATUM

Közigazgatási tárgyú kormányrendelet Babilonban Hammurapit követően

EN-TEMENA FELIRATA

Mezopotámiában ie. 25. sz. törvényei: korai missarum rendelet

URU-INIM-GINA RENDELETEI

Mezopotámiában ie. 23 sz. törvényei: templomi vagyon helyreállítása, vagyonvédelem, gyengék védelme

LIPIT-ISTAR TÖRVÉNYEI

Mezopotámiában ie. 20 sz. oszlopba vésett törvényei: (csak awelumokra és wardumokra vonatkozik) rabszolgafelszabadítás, föld elbirtoklása, missarum jellegű utalások

UR-NAMMU TÖRVÉNYEI

Mezopotámiában ie. 18-19 sz. törvényei: házassági jog, nők védelme, szökött rabszolgák büntetése, kompozíció

HAMMURAPI TÖRVÉNYEI

Mezopotámiában ie. 18 sz. oszlopba vésett akkád nyelvű jogesetek gyűjteménye minden rétegre: közjog, vagyoni viszonyok, családi és öröklés jog és büntetőjog, gyakran tálió elvű és szigorú

KÖZÉPASSZÍR TÖRVÉNYEK

Asszíriában ie. 12-11 sz-i törvénytáblák, részei: Az asszír nők tükre és az Öröklési jog

DEKALÓGUS

10 parancsolat: Mózes erkölcsi normagyűjteménye 2 kőtáblán ie. 13. sz.

PRÓFÉTA

A zsidó társadalomban karizmatikus képességekkel felruházott törvénytisztelő és tanító ember, aki az isteni akarat födi hirdetője (Sámuel, Ézsajás, Illés, Ámosz)

SAUL

A kezdetleges, közigazgatás nélküli parasztkirályság vezetője a zsidóknál ie. 1030-tól

DÁVID

A zsidó nép királya ie. 1010-970 között, aki Jeruzsálemet tette a birodalom székhelyévé

SALAMON KIRÁLY

A Zsidó királyság fénykorának uralkodója ie. 970-930 között

KETTŐS KIRÁLYSÁG

Salamon halála után ie. 930 a Zsidó birodalom 2 részre szakadt, É-i 10 törzs: Izraeli Királyság (kp. Szamária), D-i 2 törzs: Júda királyága (kp. Jeruzsálem), ez fennállt ie. 722-ig, amikor Izrael Asszír fennhatóság alá került

ie. 722

Izrael asszír fennhatóság alá kerül

BABILONI FOGSÁG

ie. 586-tól kb. 50 éven át tartó időszak, amikor a babiloni seregek elfoglalták Jeruzsálemet s a zsidókat elhurcolták

EZRA

ie. 5. sz-i vallási és politikai vezető, aki a zsidó nép megmaradásának feltételét a vallás megőrzésében és a családi és házasélet megszorításában látta, a Tórát alkotmánnyá tette, a zsidó nép ekkor lett a Könyv, a Törvény népévé ie. 444-ben

NECHEMIJA

ie. 5. sz-ban a perzsa uralkodó által Júdába kinevezett helytartó, aki megerősítette Jeruzsálem falait

PÖRÖLY LÁZADÁS

A zsidó állam visszanyeri politikai függetlenségét, a Pöröly vezette zsidó harcosok visszafoglalják a jeruzsálemi fellegvárat a görögöktől i.e. 140-ben

ZÖKÉNIM

Vének a zsidó törzsekben, akik a törzsek vezetésében vettek részt a törzsfő, a főpap és a bíra melletti az ie. 12. sz-ben

GERUZIA

Vének tanácsa Palesztinában a görög uralom idején ie. 4-2. sz., és a Spártai államban a IX. sz-ban

SZINHEDRION

Nagy törvényszék, Júdeában a Makkabeus királyok alatt ie. 1. sz. 70 fős kormányzó, törvényalkotó és igazságszolgáltató testület, amely a vének tanácsát váltotta fel

DIASZPÓRA

Szétszóratás 70-ben a római seregek elfoglalták Jeruzsálemet és a Szentélyt, megszűnt a zsidóság nemzeti szuverenitása

TÓRA

Mózes 5 könyvében foglalt 613 parancsolat és tilalom, az első isteni legitimitással rendelkező jogforrás a zsidó vallásban, liturgikus és civil törvényeket is tartalmazott ie. 5. sz-ra alakult ki

MISNA

Zsidó vallásban a Tóra törvényeire alapuló magyarázatok, amelyek a 2. sz-ban alakultak ki

GEMÁRÁ

Befejezés, a misnában szereplő jogtételeket megvitató, azt lezáró diszkusszió a zsidó vallásban

TALMUD

Zsidó vallásban a tóra, a misna és a gemárá közös neve (4. sz: Jeruzsálemi Talmud, 5. sz. Babiloni Talmud)

CIRCUMCISIO

Ábrahám szövetségébe való felvétel a teljes jogú zsidógyerekek 8 napos korában

AZILUM

menedék 8 zsidó városban

ARRHA

kártérítés-foglaló

MÜKÉNÉI KORSZAK

az ie.17.sz-12.sz közötti idő, amikor az achájok fejlett társadalmat és kultúrát alakítottak ki Hellaszban = tévesen Homéroszi korszak

HOMÉROSZI KORSZAK

az ie. 12.-8. sz. közötti időszak a görög kultúrában

DÉLOSZI SZÖVETSÉG

Athén vezetésével alakult városállamok szövetsége a perzsák ellen az ie. 5. sz-ban

BASZILEOSZ

törzsi király, a törzsek főbírája a görögöknél a homéroszi korban, munkáját segíti a genosz vezetőiből alakult tanács és a népgyűlés

FÜLÉ

törzsi szervezet, amely genoszokból állt a görögöknél a homéroszi korban

OIKOSZ

közös őstől származó családi közösség a görögöknél a homéroszi korban

ARCHON

a görögöknél a baszileosz helyett kialakuló intézmény az ie. 9. sz-ban

AREIOSZPAGOSZ

a görögöknél a genosz vezetőiből álló tanács helyett kialakuló, az archonságot viseltekből álló intézmény az ie. 9. sz-ban, feladata a főbíróság, az állami ellenőrzés és a tisztségviselők felelősségre vonása

EUPATRIDÁK

görög nemesek az ie. 7. sz-ban

DRAKON ARCHON TÖRVÉNYEI

ie. 621-ben a görög szokásjog írásba foglalása (thezmosz)

SZOLON ARCHON REFORMJAI

ie. 594-ben államszervezeti reform a görögöknél, cenzus szerinti csoportosítás, a heliaia felállítása

HELIAIA

Szolon archon államszervezeti reformja keretében felállított népbíróság, a kifejlett demokrácia idején ie. 5. sz. 6000 tagú, évente sorsolják a tagjait a 30 év feletti athéni polgárokból, feladata a törvények jóváhagyása

KLEISZTHENÉSZ REFORMJAI

ie. 506-ban a görögöknél területi elv szerinti közigazgatás (30 trittis), ötszázak tanácsa (bulé), cserépszavazás (osztrakiszmosz)

TRITTIS

területi elv szerinti közigazgatási egység a görögöknél ie. 6.sz. Kleiszthenész alakította ki

BULÉ

ötszázak tanácsa, a népgyűlésen kívül a polisz legfontosabb hatalmi szerve a görögöknél, ie. 6.sz. Kleiszthenész alakította ki, a kifejlett demokrácia idején (ie. 5. sz.) a népgyűlés munkáját készíti elő, összehívja, felelős a határozatok végrehajtásáért (kormány) és diplomáciai kapcsolatokat tart fenn

OSZTRAKISZMOSZ

cserépszavazás a népgyűlésen arra akit a demokráciára veszélyesnek találnak a görögöknél, ie. 6.sz. Kleiszthenész alakította ki

EKKLÉZIA

népgyűlés, a szuverén népakarat megtestesítője a kifejlett demokrácia idején (ie. 5.sz) a görögöknél, tagjai a 20 év feletti athéniak, fizetett munka, feladata törvényhozás (néphatározatok), bíráskodás és végrehajtás is, havonta legalább egy alkalommal működött

ARCHONOK TESTÜLETE

az athéni demokrácia idején 9 fő, 1: családi és örökösödési perek, 2: baszileosz, főpap 3: polemarkhosz, az athéni haderő parancsnoka, 4-9: thezmothétészek, a régi törvények revízióját végző archonok

POLEMARKHOSZ

az athéni demokrácia idején a 3. archon, az athéni haderő parancsnoka

THEZMOTHÉTÉSZ

az athéni demokrácia idején 6 archon, aki a régi törvények revízióját végzik, és a bírósági eljárásban a graphe paranom ügyében ítélkeznek

GRAPHE PARANOM

törvényellenesség vádja

10 SZTRATÉGOSZ TESTÜLETE

Athénben a kifejlett demokrácia idején a hadsereg és a hadjáratok irányítását végző testület

THEZMOSZ

írásba foglalt szokásjog a görögöknél Drakontól kezdve ie. 621

NOMOSZ

görögöknél a homéroszi korban olyan törvény, amelyet a tanács dolgozott ki, a népgyűlés megvitatta, majd a nomothetesz is jóváhagyta

NOMOTHETESZ

görögöknél a homéroszi korban a heliaia 600 tagú speciális tanácsa, amely végső soron jóvá hagyta a törvényeket

PSZEFIZMA

görögöknél a homéroszi korban népgyűlési határozat, amelyet a nomothetesz nem hagyott jóvá (ha a népgyűlés sem hagyta jóvá, akkor maradt thezmosz, azaz szokásjog)

DIKÉ

görögöknél egyéni jogsérelem esetén alkalmazott szóbeli kereset, amely kártérítésre irányul

GRAFÉ

görögöknél állami érdeksérelem esetén alkalmazott írásbeli vád, amely büntetőjogi szankciót eredményezhet

KYRIOSZ

görögöknél a ház (nők, gyerekek) ura

EPIKLÉROSZ

görögöknél egyedüli lány örökös

DELICTUM

görögöknél magánjogi bűncselekmény pl. blabé, hybrisz

CRIMEN

görögöknél közjogi bűncselekmény pl. hazaárulás, lopás

BLABÉ

görögöknél károkozás másik személy tulajdonában

HYBRISZ

görögöknél erőszakos magatartás

SZÜNBOLON

görögöknél nemzetközi szerződés

PROXENOSZ

görögöknél idegen városban lévő vendégbarát

DIOCLETIANUS KÖZIGAZGATÁSI RENDJE (TETRARCHIA)

4 praefectura (Gallia, Italia, Illyricum, Oriens), benne praefektúránként 12 dioceisis, azokban pedig provinciák ie. 2. sz.-ban

MAJORDOMUS

a király általános helyettese a germánoknál

COLONUS

eredetileg a római birodalom szabad rétegeihez tartozó földművesek, akik a termés 50%-át beszolgáltatják a villa rustica birtokosának az átengedett területek használatáért, de személyükben szabad emberek eleinte

VILLA RUSTICA

vidéki birtok

SERVUS CASATUS

házzal bíró (rab)szolga, aki a termés 2/3-ával fizet az átadott földekért, röghöz kötött

CONCUBINATUS

ágyasság, a rabszolgák házasságát nem ismerik el házasságnak, csak ágyasságnak

LIBERTINUS

felszabadított rabszolga

SORS vagy PARS

a germánoknál sorshúzás útján a közösséghez kerülő felosztott törzsi vagyon

TERTIA HOSPITALITAS

a megszállt területek 1/3-a a megszállót illeti meg (germánoknál a középszintű szabadok kapják)

PREKARISTA

elszegényedő félszabadok germánoknál, akik felajánlják szolgálataikat, cserébe szolgálattal terhelt birtokot kapnak

PRECARIA DATA

a prekarista a felajánlott saját földjét a dominusztól szolgálattal terhelten visszakapja

PRECARIA REMUNERATORIA

a prekarista a felajánlott saját földjén kívül újabb földeket is kap a dominusztól szolgálattal terhelten

PRECARIA OBLATA

a föld nélküli prekarista szolgálatainak felajánlásáért cserébe szolgálati birtokot kap a dominusztól

PALATIUM

királyi udvar a merovingek idején

FAMILIA REGIS

mozgó királyi udvar a merovingek idején, élén a major domusszal

COMES PALATII

a mozgó királyi udvar 2. embere a merovingek idején, a palotagróf, az igazságszolgáltatásért, és a követek utasítással való ellátásáért felelt

REFERENDARIUS

az adminisztráció vezető tisztségviselője a merovingek idején, királyi rendelkezések előkészítése, udvari iratkibocsátás, pecsétőrség

COMES STABULAE

főlovászmester, a hadsereg vezetője a merovingek idején

SENECHAL

az udvari ellátás gondnoka, a király utazásainak szervezője

COMITATUS

meroving kori igazgatási alapegység, grófság, élén a comes, vagy gróf, helyettese a vicarius

VILLAE

uralkodói magángazdaság, királyi birtok, élén a decanus, saját bíráskodási és adószisztémával a merovingek idején

DOMESTICUS SUPER VILLAE

a teljes uralkodói magángazdaság főfelügyelője a merovingek idején

MÁRCIUSI MEZŐK

szabad frank harcosok katonai mustrája, majd bíráskodási fórum is a merovingek idején

CENTENARIA

közigazgatási egység a merovingek idején, századkerület, élén a centenáriussal, századossal

CAPITULARE

frank uralkodói rendelkezés, a korai feudalizmusban a bővített királyi tanácsban meghozott, törvényi szintű rendelet

CAPITULARE PER SE SCRIBENDA

közigazgatási tárgyú rendelkezés, vagy a bírói döntés kinyilvánítása a karolingok idején

CAPITULARE PRO LEGE TENENDA

mindenkire kötelező törvény a karolingok idején

CAPITULARE LEGIBUS ADDENDA

szokásjog kiegészítése a karolingok idején

CAPITULARE MISSORUM

missusoknak adott utasítás

ARCHICAPELLANUS

főkáplán a karolingok idején, az udvar főnöke a Capella Regia (királyi kápolna) feje

CANCELLARIUS

birodalmi adminisztráció vezetője, jogszabályok előkészítője, iratkiállító, pecsétőr a karolingok idején

COMES PALATINUS

főbíró, felügyeli a comesek területi kormányzását is a karolingok idején

THESAURARIUS

kamarásmester a karoligok idején, a kincstári jövedelmek kezelője

TITKOS TANÁCS

kormányzásban résztvevő testület a vezető tanácsosokból és főtisztviselőkből a karolingok idején, politikai, adminisztratív és katonai ügyeket tárgyalt

PLACITIUM GENERALE

kormányzásban résztvevő testület főtisztviselőkből és a király nagy hűbéreseiből (vassali regis) a karolingok idején, tanácsadó jellegű szerv

LEGES ROMANAE BARBARORUM

rómaiak barbár joga

LEGES BARBARORUM

barbárok joga

DESCENSUS

méltó beszállásolás joga

MISSI COMITIS

a gróf megbízottja, ellenőrzi a tisztviselőket a nagy területű grófságban

MARK

őrgrófság a határterületeken, vezetője a markgraf

MISSI DOMINICI

központi császári ellenőrök, az udvar megbízottjai (1 fő missus ecclesiasticus, 1 fő missus laicus) akik évente 4 alkalommal ellenőrzik a missiaticumokat

NAGY KÁROLY

Frank király, 800-ban koronázza császárrá III. Leó Rómában

FEUDUM KIALAKULÁSA

A comesi tisztség és az adománybirtok örökíthető lesz, kialakul a feudum 877-ben

 

Caracalla a római polgárjogot minden birodalmi lakosra kiterjeszti

Milanói edictum

Constantinus türelmi rendelete, a keresztyén egyház legalizálódik a Római Birodalomban

 

Konstantinapolos a Római Birodalom új fővárosa

PETRARCHIA

a meglévő 4 patriarchatus mellé (Róma, Alexandria, Antiochia, Jeruzsálem) új kerül: Konstantinápoly a 381-es zsinaton

 

RÓMAI BIRODALOM 2 RÉSZRE SZAKADÁSA

 

NY-RÓMAI BIRODALOM MEGSZŰNÉSE

 

K-RÓMAI BIRODALOM BUKÁSA, Bizánc török kézre kerül

KIS PIPIN

frank király 751-től

PÁPAI ÁLLAM LÉTREJÖTTE

Kis Pipin megalapozza a Ravennai exarchatussal (22 város + pentapolis), plusz a régi területek, Róma és környéke, majd a Matild örökség (Toscana) 756-ban

PÁPAI ÁLLAM BUKÁSA

olaszok bevonulnak Rómába, a nemzeti állam egyesítése, a pápai állam megszűnése 1870-ben

EXARCHATUS

egyházmegye

PATRIMONIUM SANCTI PETRI

Szent Péter Birtoka (pápai állam)

I. OTTÓ

Német Római császár 962-től

OTTONIÁNIUM

a pápának hűségesküt kell tennie a német-római császárnak

DICTATUS PAPAE

VII. Gergely: a pápának joga van az idoneitás elve alapján a császár letételére

 

PÁPÁK AVIGNONI FOGSÁGA

KONSTANTZI ZSINAT

az egyházszakadás megszüntetése

CJC

Corpus Juris Canonici a Tridenti zsinat végén jelent meg 1587-ben

RHOMAIOSZOK

a bizánciak magukat rómaiaknak hívták

IZAPOSZTOLSZ

apostolokkal egyenlő (a bizánci uralkodó)

THEOTOKTOSZ

Isten által megkoronázott (a bizánci uralkodó)

DYNATOS

előkelő réteg a Bizánci Birodalomban

PRÓNIA

egy területről járó állami jövedelem ideiglenes átengedése az uralkodó által

EPIBOLÉ

egyetemleges felelősség a szolgáltatásokért a Bizánci Birodalom próniáin

GEORGOSZ

saját birtokkal rendelkező, személyében szabad kisbirtokos, aki adózik és katonáskodik az állam felé a Bizánci Birodalomban

APOROSZ

mezőgazdasági bérmunkás, személyében szabad a Bizánci Birodalomban

MORTITESZ

idegen földet használó, ezért járadékot fizető, személyében szabad paraszt a Bizánci Birodalomban

KÉPROMBOLÁS

a meggazdagodott kolostorokat megfosztják birtokaiktól Bizánci Birodalomban 726-842 között

ERGASZTERION

városi, szabad kézművesek és kiskereskedők tömörülése, ipartestülete a Bizánci Birodalomban

IDIOTESZ

városon kívüli iparosok, akik nem árulhattak a városon belül

DESPOTES

trónörökös a Bizánci Birodalomban

ACCLAMATIO

a császári cím öröklést követő kikiáltási eljárás, az uralomra kerülés formája (szentelt olaj, zárt korona, patriarcha leborulása)

CEZAROPAPIZMUS

a császár az egyház feje is, a világi hatalom intézkedik egyházi ügyekben is (a patriarcha felszenteli a császárt, a császár kinevezi a patriarchát) a Bizánci Birodalomban

NOMOKÁNON

az egyházat érintő világi törvények, amelyeket a császár hoz meg

CHRYSOBULLA

egyházak számára nyújtott kiváltságok, a korai feudalizmus jellegzetes jogalkotási formája

THEMA

a Bizánci Birodalomban a helyi igazgatás szervezet egysége, élén a stratégoi-al

PRAEFECTUS PRAETORIO

tisztség a Bizánci Birodalomban a 8. sz-ig, feladata a központi kormányzat kontrollja, az adók adminisztrálása

MAGISTER OFFICIORUM

udvari szertartásmester, a hivatalnokok főnöke a Bizánci Birodalomban, segítői a principes (hivatalnok) és az agents in rebu (titkos ügynök)

QUESTOR SACRI PALATI

a Bizánci Birodalom igazságszolgáltatásának élén, a konzisztóriumban elnökölt, amelynek feladata a jogalkotás is, munkáját segítik a scrinia-k, ahol az iratokat összerendezik, vezetőjük a magistri scrinorum

COMES SACRARUM LARGITIONUM

a fiskusok irányítója

SIXTERESION

havi ellátás, amit a Bizánci Birodalom hivatalnokai terményben kaptak meg

RAGA

pénzbeli fizetés, amit a Bizánci Birodalom hivatalnokai évente 1 alkalommal kaptak meg (a hivatali ruházattal együtt)

PATRIARCHA

a praefektura vezetője 381 után Bizánci Birodalomban

METROPOLITA

vagy archiepiskopus, érsek, a dioceisis vezetője 381 után a Bizánci Birodalomban

EPISCOPUS

püspök, a provincia vezetője 381 után a Bizánci Birodalomban

EGYHÁZÁLLAMISÁG

az uralkodó is az egyház része

EIGENKIRCHE

magánegyház a frankoknál

REX ET SACERDOS

szentséges fenség: a király egyúttal egyházi személy is a felkenés miatt

KÉT KARD ELMÉLET

a Dictatus papae-ra alapul, az Isten a világi hatalmat 2 kard képében ruházta a pápára, egyik a lelki, spirituális hatalom, marad a pápánál, a másik a világi, temporális hatalom kerül tovább a világi uralkodóhoz, akit a pápa felügyel

BÍBOROSI KOLLÉGIUM

az egyházi állam tanácsadó testülete

CURIA ROMANA

az egyház irányítására Rómában létrehozott központi szervek együttese

APOSTOLI KAMARA

pénzügyi feladatokat ellátó egyházi állami testület, élén a fő camerlengo, vagy főkamarás, tagjai a 9 domini de camera (kamarai papok), a dékán, a vice camerarius és a thesaurarius (kincstárnok) (később bővült a szegények ügyvédjével, a kincstár ügyvédjével és az alkincstárnokkal)

FŐ CAMERLENGO

az Apostoli kamara vezetője, a pápa után a legnagyobb bírói joghatósággal bírt, a folyamatosság biztosítéka 2 pápa között

VICE-CAMERLENGO

alkamarás mester, Róma város irányítását látta le az egyházi államon belül

CONGREGATIO

kollegiális kormányzati hatóság a pápai államban amely a Szentszék ügyeit intézi, élén bíborossal

REKTOR

a tartományi igazgatás vezetője a pápai államban, aki nem bírt jurisdictiós jogosítvánnyal

LEGATUS

a tartományi igazgatás vezetője a pápai államban

VICARIUS

a tartományi igazgatás vezetője a pápai államban

COMMENDACIO

a késő római korban a barbárok elleni védekezésként a kisbirtokos felajánlja magát és birtokát, amelyet a patrónusától visszakap, de a védelem fejében szolgálatot kell teljesíteni

COMMITATUS

a barbár királyságok idején a germán szabadokból az uralkodó körül alakult kíséret, amely szolgálatai fejében ingóságot, majd földbirtokot kap jutalmul

BENEFICIUM

nem átörökíthető szolgálati birtok, az adományozott halála után a koronára száll vissza (később feudummá válik)

VAZALLUS

vassus, aki hűbérbirtokot kap szolgálata fejében a hűbérurától, a seniortól

HADIPAJZS RENDSZER

Sváb tükörben: 1-legfőbb hűbérúr, (király, császár), 2-fejedelmek, egyházi méltóságok, 3-freiherr, szabad urak (grófok, bárók), 4-mittel frei, középnemesség, 5-lovagok, 6-miniszteriálisok, 7-más személyek, akik bárkitől kaptak hűbért

FEUDUM FEMINIUM

női vazallus, aki nem tartozik auxiliummal

AUXILIUM

katonai segítségadás a hűbérúrnak

KONZILIUM

tanácsadás a hűbérúrnak, a bírói tanácsban pl.

KORPORÁCIÓK

azonos jogállású csoportok (későbbi rendek)

TERRA CONDOMINATA

allódium, közvetlen, kisebb területű, a földesúr kezelésében lévő földek az udvar ellátásához, amit a felszabadított, de földhöz kötött szolgák művelnek

TERRA MANSIONATA

távolabbi, nagyobb területű földbirtok, amit a földesúr szabad jobbágyokkal műveltetett

KAMERALISZTIKA

igazgatási tudomány

SPANYOL KORMÁNYZAT AZ ABSZOLUTIZMUS IDEJÉN

kp-i igazgatás: államtanács, haditanács, legfelsőbb inkvizició, államtitkárság (postaszolgálat, hírszolgálat)

részfeladatokra: tanácsok (Lovagrendek tanácsa)

tartományokban: alkirály, adminisztrációs testület

gyarmatokon: kormányzó, audiencia, kincstartóság

FRANCIA KORMÁNYZAT AZ ABSZOLUTIZMUS IDEJÉN

államtanács, kabinett-tanács, közigazgatási tanács, pénzügyi tanács

POROSZ KORMÁNYZAT AZ ABSZOLUTIZMUS IDEJÉN

államtanács, haditanács

KNYÁZ

a Rusz egykori területén lévő részfejedelemség ura, fejedelem

VELIKIJ KNYAZ

nagyfejedelem, a Rusz feje

INTRONIZÁCIÓ

trónra ültetés

BOJÁR

a nagyfejedelem, a fejedelmek családja, a fejedelmi kíséret (druzsina) tagjai és a nemzetségi előkelők, kereskedők

DRUZSINA

a középkori Oroszországban a fejedelem kísérete, részei a felső (idősebb) druzsina, akik tagjai a dumának is és az alsó (ifjabb) druzsina, akik csak fegyveresek

DUMA

a középkori Oroszországban a fejedelem tanácsadótestülete, tagjai az idősebb druzsina tagok, az egyházi vezetők és a katonai alapon szervezett városok képviselői

HOLOP

a középkori Oroszországban a zsákmányszerző hadjáratok hadifoglyai

VOLOSZTY

a középkori Oroszországban az egy területről befolyó jövedelem átengedése

KNYÁZIZGOJ

fejedelemfi voloszty nélkül (nem lehet fejedelem, csak druzsina tag)

LJUBECSI GYŰLÉS

1079-ben az otcsina elvét fogadták el rajta

OTCSINA

atyai birtok, annak a földnek a birtoklását, amelyen az apa uralkodott a fiúnak kell átvennie, de a fejedelemség, és a nagyfejedelemség nem lehetet otcsina, Ljubecsi gyűlés fogadta el 1079-ben

VECSE

a Kijevi Rusz idején a törzs szabad tagjainak gyűlése, majd később knyázok, bojárok, és kereskedő előkelők, teljes jogú vidéki lakosok és az önálló szabad családfők gyűlése

ZEMSZKIJ SZOBOR

a középkori Oroszországban a rendi gyűlés, részei a bojárok dumája, a felsőpapság gyülekezete, a többi rendek (pl. kereskedők) gyűlése

JÁRLIK

tatár kán elismerő levele

KULIKOVOI CSATA

az oroszok először verik meg a tatárokat 1380-ban

1480

az oroszok III. Iván vezetésével kiűzik a tatárokat

1550

IV. Iván törvénykönyve, a közigazgatás megreformálása

DVORJÁN

udvari nemesség, szolgáló népek csoportja, tagjai az alacsonyabb rangú nemesek, szabad udvari szolgák, bojárfiak (a nagy knyáz állandó hadseregének része, + pomescsikek)

POMESZTYE

a dvorjánok kapták szolgálatukért, olyan földadomány, ami tartalmazza a parasztokat, a robotot és a beszolgáltatást is

POMESCSIK

pomesztyével rendelkező dvorján (a nagy knyáz állandó hadseregének része, + dvorjánok)

OPRICSNYINA

Moszkva környéki földek, ahonnan az uralkodó elűzte a bojárokat és kiosztotta dvorjánoknak, akik az opricsnyikok

OPRICSNYIK

olyan dvorján, aki kapott a Moszkva környéki földekből

ZEMCSINA

bojár tulajdonú, Moszkvától távolabbi földterület

BOJÁR-DUMA

tanács, a nagyfejedelem állandó tanácsa, tagjai: a régi knyázok utódai, bojárok, főpapok

MJESZTNYICSESZTVO

senki sem szolgálhat kevésbé előkelő nemest, közigazgatási hierarchia

PRIKAZ

rendelet, illetve a rendelet által létrehozott hivatal, kormányszék

TÁPLÁLÁSI RENDSZER

az egyes területekre a nagyfejedelem által kinevezett helytartók annyit szednek ki a lakosságból, amennyit tudnak

GÁZI

- harcos muzulmán ideológia,

- hitharcos,

- kitüntető cím a vezéreknek, akik a mohamedán hitet terjesztik

DIVÁN

az oszmán államigazgatás központi szerve, a szultán köré létrehozott tanácskozó és döntéshozó szerv, (később birodalmi tanács) tagjai a szultán és a vezírek

KAPU DIVÁN

igazságszolgáltatás személyesen az uralkodó előtt az Oszmán Birodalomban, a legfőbb bíráskodás szerve

PENDZSIK

ötöd, a próféta által alkotott zsákmány-törvény szerint a hadizsákmányból minden 5. rabszolga a szultánt illeti az Oszmán Birodalomban

DEVSIRME

gyermekadó, minden 6. fiút összegyűjtötték 3-5 évente, akik a szultán rabszolgái lettek az Oszmán Birodalomban

DERVIS

muszlim szerzetes, a vallás népi irányzatának megtestesítője

KAPI KULU FIAI

az oszmán Padisah katonai rabszolgái (a szultáni kapu rabszolgái)

ASZKERI

az oszmán birodalom kiváltságos rétege, katonai rendje, ide tartoztak a az uralkodó és a vallási intézmények vezetői

RÁJA

az oszmán birodalomban alattvalók, termelést folytató személyek, nem mohamedán, de szabad, adófizető

CSIKMA

felvételi ceremónia, ami után 22 éves korukban a fiúkat janicsárnak felvették az Oszmán Birodalomban

MAMELUK

szultánt kiszolgáló helyi előkelők, vagy rabszolgák

VALIDE SZULTÁNA

a szultán édesanyja

KIZLAR AGA

a háremet őrző fekete őrség parancsnoka az Oszmán Birodalomban

JANICSÁR AGA

hadvezér az Oszmán Birodalomban

SEJHÜL ISZLÁM

isztambuli vallási vezető

MÜLK BIRTOK

örökölhető magánbirtok, de minden uralkodóváltáskor meg kell erősíteni, csak nem stratégiai területek, fejében katonai segédcsapatot kell állítani az Oszmán Birodalomban

VAKUF BIRTOK

vallási célokra adományozott alapítványi birtok, örökös használatú, adómentes, bevételéből ingyenkonyhát, iskolát kolostort kellett fenntartani az Oszmán Birodalomban

TIMÁR BIRTOK

szolgálati birtok, tulajdonjog nélkül, a javadalmazott csak járadékot szerez, nagyságától függően csak maga katonáskodik, vagy több fegyverest is ki kell állítania 20 000 akcse jöved. alatt az Oszmán Birodalomban

ZIAMET BIRTOK

20 000 akcse jövedelem feletti tímárbirtok az Oszmán Birodalomban

HÁSZ BIRTOK

100 000 akcse feletti jövedelmű birtok, a haszonélvezet méltóság viseléséhez kötött, fajtái a szultáni, a beglerbégi, a szandzsákbégi és a defterdári hász az Oszmán Birodalomban

SZULTÁNI HÁSZ

magánbirtok, nem tartozik bele az általános közigazgatási struktúrába

BEGLERBÉGI HÁSZ

a kinevezéskor kapott birtok, bizonyos hányada mentes a katonaállítás alól, nagysága 650 000-1 200 000 között

SZANDZSÁKBÉGI HÁSZ

a kinevezéskor kapott birtok, 200 000 akcse jövedelmű az Oszmán Birodalomban

DEFTERDÁRI HÁSZ

a kinevezéskor kapott birtok, 600 000 akcse jövedelmű, ebből kellett háború esetén zsoldosokat fogadnia az Oszmán Birodalomban

JANICSÁR AGA HÁSZA

a kinevezéskor kapott birtok, 500 000 akcse feletti jövedelmű, plusz árpapénz, amiből fedezi kísérete ruházatát ill. a lovak takarmányát az Oszmán Birodalomban

NAGYVEZÍR

a szultán helyettese az Oszmán Birodalomban

HÁROM VEZÍR

a hadsereg parancsnokai az Oszmán Birodalomban

KÁDIASZKER

főhadbíró, a jogi szféra élén álltak az Oszmán Birodalomban

DEFTERDÁR

pénzügyek irányítója, a ruméliai defterdár a főszámvevő az Oszmán Birodalomban

NISÁNDZSI

főpecsétőr, a kancellária vezetője, a diván döntéseit foglalta írásba, hitelesítette az uralkodó tugrájával (díszes monogram), jogi véleményt adott az Oszmán Birodalomban

KAPUDÁN PASA

a hadiflotta parancsnoka az Oszmán Birodalomban

JANICSÁR AGA

janicsárok vezére az Oszmán Birodalomban

VILAJET

oszmán közigazgatási egység a meghódított területeken a legnagyobb, élén a beglerbéggel (pasával)

SZANDZSÁK

oszmán közigazgatási egység a meghódított területeken, a vilajetnél kisebb, élén a szandzsákbéggel

NÁHIJE

oszmán közigazgatási egység a meghódított területeken, a szandzsáknál kisebb

KAZA

oszmán bírósági körzet, élén a kádi

KÁDI

bíró az Oszmán Birodalomban

HÁSZVILAJET

önfenntartó közigazgatási egység, vilajet

SZÁLIJÁNE VILAJET

évi költségvetésből gazdálkodó közigazgatási egység, vilajet (szükség esetén a porta támogatja anyagilag)

VEGYES VILAJET

egyes területén hász, máshol szálijáne rendszerű vilajet

ULEMA

vallási, vallásjogi tisztviselő az Oszmán Birodalomban, müderriszek, jogászok, templomi tisztviselők

SERIAT

az iszlám vallásjog rendszere, amely nem választja szét a jogot és a vallást

KORÁN

A mohamedán jog legfontosabb forrása, (muszlimok Bibliája) a próféta vallási kinyilatkoztatásai egységes rendszerben

SZUNNAH

A mohamedán jog egyik forrása, a hagyomány, melyek forrása a tanítványok és a prófétát kísérők hiteles elbeszélései a próféta cselekedeteiről és kinyilatkoztatásairól

IDZSMA

A mohamedán jog egyik forrása, a jogtudósok állásfoglalásai

KIJAS

A mohamedán jog egyik forrása, a szultáni és a kádi jogalkalmazását összefoglaló precedensjog

KÁNUN

szultáni törvény az Oszmán Birodalomban

KÁNUNNÁMÉ

szultáni törvénykönyv az Oszmán Birodalomban

MÜDERRISZ

templomi iskola tanítója az Oszmán Birodalomban

MUFTI

a jog magyarázója az Oszmán Birodalomban

SEJK

a főváros szultáni dzsámijában prédikáló templomi tisztviselő az Oszmán Birodalomban

HATIB

a péntek délutáni istentiszteleten az uralkodó nevét imába foglaló templomi tisztségviselő a muszlim vallásban

IMÁM

helyi templomi tisztviselő a muszlim vallásban

DZSIHÁD

szent harc a muszlim vallásban

TÍMÁR RENDSZER

az ottomán birodalom speciális földtulajdonviszonyi szerkezete

SZPÁHI

lovaskatona az oszmánoknál

KILIDZS

szablya, egységnyi hozamú föld az Oszmán Birodalomban

ie. 753

Róma alapítása

LEX KANULEA

lehet vegyes házasságot kötni a patríciusoknak és plebejusoknak ie. 391

PLEBEJUS

kezdetben nem római őslakos, majd szegény szabad (a lovagok rendje lesz)

PATRICIUS

kezdetben római őslakos, majd gazdag római szabad polgár

CONSUL

a legfőbb hatalom birtokosa Rómában

PRAETOR

igazságügyi hatósági feladatot lát el Rómában

AEDILIS

szakirányú felügyeletet ellátó római tisztségviselő

QUESTOR

a város közös pénzügyeivel foglalkozó, adószedő és ellenőrző hivatalt is ellátó római tisztségviselő

CENZOR

a szenátus összeállításával megbízott római tisztségviselő, aki a város lakóinak lajstromba vételével és vagyonszerinti osztályozásával foglalkozik

CURSUS HONORUM

a hivatali ranglista sora, amit végig kell járni egy poszt betöltéséhez Rómában, alóla csak a császár tehet kivételt

COMITIA

népgyűlés Rómában (ua mint a Spártaiaknál az apella)

SZENÁTUS

SPQR a római nép szenátusa, öregek tanácsa, "alkotmánybírósági" kontrollt gyakorol a törvényhozás felett, elnöke a princeps

NÉPTRIBUNUS

a szabad, de polgári joggal nem bíró plebejusok római képviselője

PONTIFEX MAXIMUS

főpapi tisztséget betöltő magiszter Rómában

KURATOR

közmunkákat felügyelő római tisztségviselő

AERARIUM

római kincstár

PATRIMONIUM CEZARI

a császár magánvagyona

PUBLICANI

adószedő

CONSILIA

tanács Rómában, a császár tanácsadó testülete, minden nagyobb magiszrátusból tagok, + 15 magánszemély (jogász) + császári család tagjai

TRES VIRI MONETARES

"az a becses férfi, aki a monétákkal foglalkozik", a bányákat és pénzverést felügyelő magisztrátus Rómában

EPISTULIS

kancelláriai ügyosztály Rómában, ahol a császári és a hivatali levelezést bonyolították

LIBELLUS

kancelláriai ügyosztály Rómában, ahol a kérvényekkel foglalkoztak

MEMORIA

kancelláriai ügyosztály Rómában, ahol a consiliához kerülő anyagokat készítik elő

LEX CITATIONUS

idézési törvény, mely szerint csak Gaius, Papinianus, Ulpianus, Paulus és Modestus műveit, és az általuk idézett jogtudósok véleményét szabad figyelembe venni a jogalkalmazás során, a Római Birodalom mindkét felében kiadták 426-ban

CODEX THEODOSIANUS

II. Theodosius adta ki 438-ban Ny-Római Birodalomban, a Constantinustól kiadott császári rendeleteket tartalmazza

EDICTUM THEODORICI

a Ny-Római Birodalomban a rómaiakra és a germénokra is vonatkozó 460-ban kiadott barbár jogkönyv, kivonatokat tartalmaz a Codex Gregorianusból, a Codex Hermagenianusból, a Codex Theodosianusból és Paulus Sententiae c. művéből

CODEX EURICIANUS

Euric vizigót király adta ki r. j. alapokon 475-ben

LEX ROMANA VISIGOTHORUM

II. Alarik vizigót király adta ki 506-ban a Codex Theodosianus, a császári rendeletek és Gaius Institutioi alapján csak a római polgárokra vonatkozik

LEX VISIGOTHORUM

II. Alarik vizigót király adta ki 506-ban, részben germán szokásjogi szabályokat is tartalmaz a germán népekre vonatkozik csak

CODEX IUSTINIANUS

Iustinianus 530-ra készítette el az egységes törvénykönyvet a Codex Gregorianus, a Codex Hermagenianus, a Codex Theodosianus és a császári rendeletek alapján a K-Római Birodalomban

ÖTVEN DÖNTVÉNY

Iustinianus megbízására Tribonianus a legfontosabb jogtudósi véleményeket összefoglalta 530-ban a K-Római Birodalomban

DIEGESTA V. PANDECTAE

minden korábbi római jogi törvény összefoglalása Iustinianus rendeletére 533-ban a K-Római Birodalomban

INSTITUTIONES SEU ELEMENTE

Iustiniuanus rendeletére a kodifikációs bizottság által kibocsátott tankönyv 533-ban

CODEX IUSTINIANUS REPETITAE PRAELECTIONIS

Hadrianustól kezdve tárgyanként időrendbe foglalva a császári rendeletek 12 kötetben Iustinianus rendeletére bocsátották ki 534-ben a K-Római Birodalomban

NOVELLAE

Iustinianus császár görög nyelvű rendeletei K-Római Birodalomban

BASILICA

császári törvények a iustinianusi kodifikáció (Digesta, Codex, Institutiok, Novellák) görög nyelvű feldolgozása 60 kötetben Bölcs Leó alatt 886-911

HEXABIBLOS

hatos könyv, Szaloniki bírájának 6 könyvből álló Basilica kivonata 1345-ben a Ny-Római Birodalomban

4 DOKTOR

a XI. században Ny Európában az Irnerius által alapított glosszátor iskola követői: Bulgárus, Martinus, Iacobus, Hugo

GLOSSZÁTOROK

a római jog feldolgozására XI. sz-ban létrejött iskola, amely a szöveg mélyreható vizsgálatán és az egyes sorokhoz fűzött széljegyzeteken, glosszákon alapul, fő képviselői: Bulgárus, Martinus, Iacobus, Hugo

KOMMENTÁTOROK

a római jog feldolgozására XIII. sz-ban létrejött (posztglosszátor) iskola, amely hosszas magyarázatokkal, de gyakorlatiasabb szelleműekkel látta el a római jogi szövegeket, képviselői: Bartolus és Baldus

GOTHOFREDUS

jogtudós, a XVI. sz-ban kiadta a Corpus Iuris Civilist, amely 1. kötete az Institutiones és Digesta, 2. kötete a Codex Iustinianus, 3. kötetet a Novellák

EDICTUM

a korai feudalizmusban a szűkebb királyi tanácson belül kiadott rendelet

PRIVILÉGIUM

a korai feudalizmus jellegzetes jogalkotási formája, jogátruházásról szóló oklevél, amit a kancellária állít ki

VÁROSI VAGY KÖZÖSSÉGI PRIVILÉGIUMLEVÉL

a korai feudalizmus jellegzetes jogalkotási formája, közhatalmi tevékenységre jogosít fel

COTUME

szokásjog a Frank Birodalom D-i részén

COMMON LAW

precedensjog a virágzó feudalizmus idején Angliában

YEAR BOOKS

évkönyvek, perek, bírói és ügyvédi nyilatkozatokkal együtt a virágzó feudalizmus idején Angliában

STATUTUM

területi közösségek által alkotott joga a virágzó feudalizmusban

MAGNA CARTA LIBERTATUM

Nagy Szabadságlevél, Földnélküli János 1215-ben bocsátotta ki, "az ország összes szabad emberének joga"

PETITION

a parlament kérései a virágzó feudalizmusban

BILL

a parlament törvényjavaslatai a virágzó feudalizmusban

ACT

elfogadott törvények a virágzó feudalizmusban

virágzó feudalizmus jogösszegzései

Lengyelo: Pjotrkowi Statutum, É-Balkán: Hexabiblos (XVI. sz.), Oroszo: Szugyébnyik, (XVI. sz.) Szabornoe Ulozsenyie (XVII. sz.), Bizánc: Igazhitű István Cár Törvénykönyve (XIV. sz) királyi jogalkotás

virágzó feudalizmus királyi jogalkotása

privilégiumlevelek, statutumok, rendi gyűlések törvényei, oklevelek, petition, bill, act, alapjogokat tartalmazó bullák, jogösszegzések

per a korai feudalizmusban

formaságokhoz kötött eljárás, vita a sértett és a sérelmet elkövető között. Szakaszai: 1: a bíró és társai, valamint a szabadok együtt találják meg a jogot, 2: a megtalált jogot megvitatják a bírótársak, 3: a közösség helyben hagyja, 4: a bíró kinyilvánítja

perbeli cselekmények a korai feudalizmusban

idézés vagy perbehívás, nyomkövetés, istenítélet, ítélet végrehajtása, panasz

vádelvi eljárás

a korai feudalizmusban a nem a tényekre, hanem a becsületre alapozódó eljárás, a bizonyítás eszköze az eskü és az istenítélet

inkvizitórius eljárás

a korai feudalizmusban a tényekre alapuló eljárás, eszköze a ténybizonyítás, hivatalból történő bűnfelderítés

Pairek Bírósága

a virágzó feudalizmusban Franciao-ban állandó királyi főbíróság, tagja 6 világi előkelő főúr és 6 egyházi előkelőség, a fővazallausok ügyében bíráskodott

Magister

a virágzó feudalizmusban Franciao-ban ítélőmesterek, akik a mindennapos ügyekben döntenek országos szinten

Court of Exchequer

Kincstári Bíróság Angliában a virágzó feudalizmusban

Common Pleas

Polgári peres bíróság Angliában, fellebbviteli fóruma a King's Bench a virágzó feudalizmusban

King's Bench

Királyi tábla a virágzó feudalizmusban

Jury

esküdtek Angliában, akik segítik az utazó bíró működését, szavahihető emberek, akik a köztudomást nyilvánítják ki a virágzó feudalizmusban

Békebíró

rendészeti ügyekben és kisebb büntetőügyekben jár el Angliában a virágzó feudalizmusban

WRIT

Angliában a királyi bíróság által kiadott parancs

per a feudális abszolutizmusban

2 szakaszos: Vizsgálati szakasz (vizsgáló bíró, majd ügyész előtt) és előadói bírói szakasz (ítélőbíróság majd bíró előtt)

MUNDIUM

a korai feudális korban a védelem, amely lehet férji, atyai és gyámi

EMANCIPÁCIÓ

a korai feudális korban az atya a fiú részére önálló háztartást rendezett be

PARENTILLA

a gyámságnál, örökösödésnél, a házasságkötésnél a rokonság közelségére utal

ALLODBIRTOK

szabad birtok, melyet a tartományúrnak, ill. fejedelemnek teljesítendő szolgálatok, vagy közkötelezettségek terhelnek, de átörökíthető

MAGISTERIA

a középkorban a mesterek olyan csoportja, akik szabadok a tulajdonosok közvetlen irányításától, de céhmester irányítása alatt álltak

MINISTERIA

céhekhez hasonló autonóm szakmai szervezet a középkorban, szabad emberek alkották, akik gazdasági monopóliumként működtek és adóztak a királyi kamarának

GILDE

védelmi szervezet a középkorban, kezdetben főként vallási és jótékonysági célokra, majd kereskedők védelmére

HANZA

kereskedők csoportosulása, valamilyen monopóliumra vonatkozott a középkorban, később önkormányzattá alakul

KÖZÉPKORI GAZDASÁGI SZERVEZETEK FORMÁI

szabályozott céh, saját esküdtszékkel rendelkező céh (métier juré), privilegizált, egyedi szabályozottságú céh, manufacture

METIER JURE

saját esküdtszékkel rendelkező céh, középkori gazdasági szervezet, amelynek önálló irányító testülete van, saját rendészete az uralkodó felügyelete alatt, belépni csak a közösség engedélyével lehet, kötelező a tanonckodás, amelyért fizetni kell, el kell készíteni a mesterművet, fel kell esküdni a céhszabályzatra

MANUFACTURE

királyi alapítású nagyüzem

ROLES (OU JUGEMENTS) D'OLERON

a középkorban a tengeri hajózásra vonatkozó legrégebbi források egyike

GUIDON DE LA MER

a tengeri biztosítást szabályzó dokumentum

CODE DE LA MARIN

Kis tengeri útmutató

CONSTITUCIO CRIMINALIS CAROLINA

V. Károly 1532-ben adta ki, a rendek jóváhagyásával, német nyelvű, eljárásjogi és büntetőjogi anyag is, de a helyi jog alkalmazását nem zárta ki

SANCTIO CRIMINALIS JOSEPHINA

II. József büntetőtörvénykönyve 1787-ben lépett életbe, hatálybalépése után más büntetőkódexet nem lehet alkalmazni, nullum crimen sine lege (újszerű és felvilágosult)

II. Lipót Toscanai büntetőtörvénykönyve

II. Lipót 1786-ban adta ki, teljesen törölte a halálbüntetést, a tortúra minden fajtáját, és a felségsértést

büntetőjog célja a kora középkorban

megtorlás és elriasztás

büntetőjog célja a középkorban

elrettentés és a közbéke biztosítása

büntetőjog célja az abszolutizmusban

a sértettnek nyújtott elégtétel, az elkövető megjavítása, a társadalom védelme

IUS ECCLESIASTICUM

egyházjog, az állam által alkotott az egyházra vonatkozó jog (mint az orthodox egyháznál a nomokánon)

IUS CANONICUM

a keresztyén egyház saját joga

KÁNON

egyházi szabályok, amelyek lehetnek pápai határozatok, vagy zsinati végzemények

KÁNONI JOG FORRÁSAI

Szentírás, apostoli hagyomány (traditio apostolica), zsinati jogalkotás (syntagma canonum), a római pápa ügylevelei (dekretialisok)

TRADITIO APOSTOLICA

apostoli hagyomány, a kánoni jog egyik forrása, ösi egyházi szokásjog összefoglalása

SYNTAGMA CANONUM

az egyetemes zsinatok (8 db) végzései időrendben, a kánoni jog egyik forrása,

DEKRETIALIS

(dekrétum) a római pápa egyházfegyelem terén kiadott ügylevelei, a kánoni jog egyik forrása,

CORPUS IURIS CANONICI

kánoni jogi gyűjtemény a XVI. sz-ban (1587 Tridenti zsinat), (majd I.CIC 1917-ben, II.CIC 1983-ban

CODEX IURIS CANONICI ORIENTALIS

CICO a keleti egyházakra vonatkozó jogi anyagok a XX. sz-ban

CODEX CANONUM ECCLESIONEM ORIENTALIUM

keleti egyházak új kódexe 1990-ben

DEKRETISTÁK

kánonisták, az egyetemeken a kánoni joggal foglalkozó oktatók (a civiljogiak a legisták)

RÓMAI KÚRIA BÍRÓSÁGAI

alapelv a delegált pápai joghatóságon alapuló bíráskodás: Dataria Apostolica (kegyelmi fórum), Rota Romana (legfelsőbb bíróság), Signaturae Apostolica (semmítőszék)

HELÓTA

állami rabszolgák, akik a peloponésszoszi lakosságból kerültek ki, 1 kléroszhoz 7 helóta család tartozott a Spártai államban

KLÉROSZ

Spártában a használatra megkapott földbirtok

EFOROSZ

Spártában ellenőrizték a király és a tanács magatartását, irányították a politikai életet

GENOSZ

nemzetségek, amelyek a közös őstől származó családi közösségekből állnak a görögöknél a homéroszi korban, 30 genosz 1 fratria

FRATRIA

testvérség a görögöknél, 30 nemzetségből (genoszból) áll

FRANK ÁLLAM ALAPÍTÁSA

Chlodvig megalapítja a Frank államot

ISZLÁM KELETKEZÉSE

az iszlám vallás megszületése, amikor Mohamed Mekkából Medinába megy

POITIERSI CSATA

az arabokat megállítják a frankok 751-ben

HÓDÍTÓ VILMOS

a normann Hódító Vilmos 1066-ban elfoglalja Londont és királlyá nevezi ki magát

VLAGYIMIR FEJEDELEM

a Kijevi Rusz megalapítója 980-1055

GALLIPOLI CSATA

az Ottománok elfoglalják Gallipolit 1354-ben, onnan pedig EU felé indulnak

KORAI FEUDALIZMUS

476- Ny Római Birodalom bukása - 962 I. Ottó megkoronázása Német Római Császárrá

VIRÁGZÓ FEUDALIZMUS

962 I. Ottó - 1453 Bizáncot elfoglalják a törökök

HANYATLÓ FEUDALIZMUS

1453 Bizáncot elfoglalják a törökök - 1640 angol polgári forradalom

FEUDUM

állandó katonai szolgálathoz kötött, halál esetén átörökíthető királyi adománybirtok

TORDASSILLESI SZERZŐDÉS

a spanyolok és a portugálok felosztják egymás között a gyarmatosítható világot 1494-ben

ABSZOLUTISTA URALKODÓK

Spanyolo: V. Károly 1519-1556, II. Fülöp 1556-1598

Anglia: VIII. Henrik 1509-1542, I. Erzsébet 1558-1603

Franciao: XIII. Lajos 1610-1643, XIV. Lajos 1643-1715

AUGSBURGI VALLÁSBÉKE

akié a föld azé a vallás 1555-ben a lutheránusok győzelme V. Károly Német Római Cs. és a birodalmi rendek között

30 ÉVES HÁBORÚ

1618-1648 a Habsburg, Sp, Lengyel- - Orosz, Francia

GENTRY

árutermelő kis- és középnemes Angliában

EQUITY

méltányosság, a kancellária által gyakorolt rugalmas jogalkalmazás Angliában

PETITION OF RIGHTS

a Jog kérvénye, 1628-ban Angliában: a parlament összefoglalja régi követeléseit,

adót, segélyeket csak a parlament hozzájárulásával lehessen megszavazni,

senki nem vonható el az őt megillető bíróság elől, senki nem vonható törvénybe bűn nélkül,

katonák beszállásolása tilos,

hadijog alkalmazása békében tilos

SPEAKER

az angol alsóház vezetője

AZ ANGOL POLGÁRI FORRADALOM

1. szakasz: 1640-1642: Nagy tiltakozás (Grand Remonstrance)

2. szakasz: 1642-1648: Cromwell kiűzi a presbitereket a parlamentből, Nép szerződése (Agreement of the People)

3. szakasz: 1648-1660: Cromwelli lordprotektorátus Kormányzati eszköz (Instrument of Goverment)

GRAND REMONSTRANCE

Nagy tiltakozás 1641 Anglia

a király csak olyan tanácsosokat, követeket és minisztereket nevezzen ki, akik élvezik a parlament bizalmát és esküt tesznek a törvényekre,

a biráknak is esküt kell tenniük

AGREEMENT OF THE PEOPLE

Nép szerződése 1647

21 év felett ált. választójog, felsőház megszüntetése,

2 évente parlament, törvény előtti egyenlőség, kínvallatás eltörlése

INSTRUMENT OF GOVERMENT

Kormányzati eszköz 1653 Cromwell

államfő: lordprotektor, felelősséggel tartozik a parlamentnek és az államtanácsnak

a törvényhozó hatalom az 1 kamarás parlament, végrehajtó hatalom az államtanács, államforma köztársaság, kormányforma lordprotektorátus

TEST ACT

Tanúságtételről szóló törvény 1673-ban Angliában II. Károly

katonai és polgári tisztségviselő csak az lehet, aki leteszi az esküt az anglikán egyházra és megtagadja a katolikus dogmákat

BILL OF RIGHTS

Jogok törvénykönyve 1689 Anglia a Dicsőséges forradalom alatt (II. Jakab helyett Mária és Orániai Vilmos)

a parlament hozzájárulása nélkül törvényt felfüggeszteni nem lehet,

senki sem mentes a törvények alól,

túlzott óvadék szedése tilos

adót kivetni csak a parlament hozzájárulásával kehet,

a parlament maga dönt a mandátumok helyességéről,

a parlament tagjait a beszédükért felelősségre vonni nem lehet, az ülésezés idejére mentelmi joguk van

HABEAS CORPUS ACT

adjátok elém a testét.. 1679 Anglia

a személyes szabadság védelme az önkényes letartóztatásokkal szemben:

a letartoztató szervek kötelesek az elfogott személyt bíróság elé állítani (a HCA-t az összes országos felső bíróság köteles kiadni), hogy a letartóztatás okát és jogosságát felülvizsgálják:

Cselekményei: 6 órán belül elfogatási parancs

HCA kiadása a kérvény és az elfogatási parancs alapján

fogházfelügyelő jelentése

letartóztatott bíróság elé állítása 20 napon belül

szabadláb - visszaküldi a fogházba - kezesség

PUBLIC ACT

közérdekű törvény az angol parlamentáris monarchia alatt

PRIVATE ACT

egyeseket érintő törvény az angol parlamentáris monarchia alatt

TORY

konzervatív párt az angol parlamentben

WHIG

liberális párt az angol parlamentben

STATUE LAW

becikkelyezett jogszabály, amely vagy fennálló jogot állapít meg, új jogot hoz létre Angliában

JOGÖSSZEFOGLALÓ TÖRVÉNY

ugyanazon kérdést rendező szétszórt rendelkezések egységes törvényben összefoglalva Angliában

FELONY

felségsértés

TREASON

hűtlenség

LEVELEREK

jó módú paraszt és kispolgárság

PRESBITERIÁNUSOK

a forradalomban meggazdagodott nagypolgárság (a parlament többsége)

INDEPENDENSEK

szélsőségesen demokratikus középnemesség és polgárság (főként a hadseregben)

PURITÁNOK

kálvinista irányzat Angliában

Vigyázz, a fentiek tudása nem elegendő az ELTE első évfolyam levelező szak vizsgájához!!!!!!!!