A druidákról

rendhagyó személyiség, rendhagyó elmélet

 

A druidák ligetében

Ross Nichols

 

 

Az előszó szimpla Darwin-ellenes viktoriánus szerzőnek írja le a szerzőt első megközelítésben, noha az előszóíró is előzékenyen elismeri, hogy a legtöbbet 1950 és 1975  közt publikált. Ezért, teszi hozzá magyarázatként, Ross Nichols eszméi hozzájárultak a XXI. Század világképéhez. A jeles szerző az evolúciót teozófiára cserélte a martinizmus segítségével (Magam is ezt tenném a legszívesebben -Kerekes Tamás)

A martinizmust a modern ezoterika a Tarot-tal hozza összefüggésbe:” Amint tudjuk, a martinizmus nem a rózsarendeknek és a szabadkőművességnek sajátja csupán, de ezek a társaságok is vallották a martinista nézeteket. Madách Imrének tehát nagyapja könyvtárán keresztül volt hozzáférhető a martinizmus egyik ideológusának, Guillaume Postelnek, a 22 Tarot-lappal összefüggő, kabbalizmuson alapuló tanítása, amely minden jelenséget az egyből eredendőnek, mindent, ami jó, Istennek, és mindent, ami rossz, a Gonosznak tulajdonít. Guillaume Postel 22 pontja a következőképpen hangzik:

 

1. A. Minden egyetlen aktív és intelligens okot jelez.

2. B. A szám bizonyítéka az élő egységnek.

3. G. Semmi sem korlátozhatja azt, akiben minden benne foglaltatik.

4. D. Egyedül ő van jelen mindenütt minden más elv előtt.

5. H. Mivel ő az egyedüli úr, ő az egyetlen imádnivaló.

6. V. A tiszta szíveknek feltárja valódi dogmáját.

7. Z. De mindössze egyetlen úr szükséges a hit műveleteihez.

8. H. Ez az oka annak, hogy egyetlen oltárunk van, egyetlen törvényünk.

9. T. És az örökkévaló ennek sosem változtatja meg alapját.

10. Yod. A mennyeknek és napjainknak ő szabályozza minden dogmáját.

11. R. Ő, aki gazdag a kegyelemben és hatalmas a büntetésben.

12. L. Népének királyt ígér a jövőben.

13. M. A sír átmenet az új földre. Csupán a halál véges, az élet halhatatlan. Ezek a tiszta dogmák, melyek változtathatatlanok, szentek. Most pedig fejezzük be a tiszteletreméltó számok felsorolását.

14. N. A jó angyal az, amelyik békéltet és mérsékel.

15. Sz. A gonosz a gőg és a düh szelleme.

16. Ayn. Isten parancsol a villámnak, és irányt szab a tűznek.

17. P. F. Az Esthajnalcsillag és harmatja engedelmeskednek Istennek.

18. C. Tornyaink fölé őrként helyezi a Holdat.

19. Q. Az ő Napja forrás, amelyben minden megújhodik.

20. R. Az ő lehelete rügyet fakaszt a sírok porából.

0-21-22. S. Tau. Ahová a halottak féktelenül alászállnak, mint a nyáj. És a kerubok fölött ragyogtatja dicsfényét.

 

Maga Ross Nichols egy átfogó bölcseletet hozott létre: rendszeresen megjelent az anglikán egyház szertartásain, miközben a modern kereszténység ezoterikus formáiban is részt vett, mint amilyen a martinizmus és a kelta egyház. Ugyanez a gondolkodás mondatta vele, hogy Hippói Ágoston, Püthagorasz, William Blake és a szúfi misztikusok UGYANANNAK az egymással összefüggő, régi bölcsességnek a képviselői, amelyet druidisztikusnak nevezett.(A kiemelés nem tőlem ered -Kerekes Tamás.) Krisztus egyszerre volt néki a héber messiás, a görög logosz, a tibeti buddhista beavatott, Ozirisz, Hórusz, Adonisz és Zeusz fia.

A kötetből kiderül, hogy rendkívüli fontosságot tulajdonított a genealógiának, sőt mélységesen büszke volt a druidarendje választott főnökeinek sorára: miután csatlakozott hozzá, a Bárdok, Látnokok és Druidák Rendjének alapításával maga is részesévé vált a leszármazási láncolatnak. E nudista, vegetariánus és enyhén pacifista szerző William Blake-ben is druidát látott. A kötet jóvoltából egy koherens filozófiai rendszert létrehozó gondolkodót kell látnunk, akinek volt érzéke és ereje, hogy pátyolgassa Gerard Gardner újságírót, a modern boszorkányság, a wicca alapítóját. Eszméi meglehetősen modern kinézetet öltöttek, így az általa létrehozott ifjúsági mozgalom a hatvanas-hetvenes években rendkívül emlékeztetett a virággyermekek csoportjára. Ross nemcsak haladt a korral: közreműködött a kialakításában. Noha úgy vélte, hogy az Egyisten immanensen benne van a féfi és a nő alakjában, vélte, hogy a női erő a kozmosz része, a férfias erőnél jóval idegenebb, veszedelmesebb valaminek látta.

A magyar olvasó a róla szóló ismeretekhez nehezen, eszméihez meg gyötrelmesen nehezen juthatott eddig hozzá.

Ross Nichols a Bárdok, Látnokok és a Druidák Rendjének alapítója, amely a XXI. Század elejére a világ legnagyobb druidacsoportjává nőtte ki magát, Többezres tagsága a Föld különböző földrészein elszórtan él, nyári táborokat, honlapokat, internetes fórumokat és levelezőlistákat üzemeltet, számos nyelven jelennek meg kiáltványai és cikkei, s egy mindenre kiterjedő távoktató programot hozott létre a druidaszellemiség témájában.

A kötet bepillantást enged ennek az egyedien gondolkodó, nagyformátumú szellem gondolatvilágába.

 

Kerekes Tamás

 

A druidák ligetében a nyugati pogányság egyik eredeti gondolkodójának munkásságával foglalkozó mű. Ross Nichols a Bárdok, Látnokok és Druidák Rendjének főnöke volt 1975-ben bekövetkezett haláláig. Szenvedélyesen hitt a mítosz, a költészet, a szertartások és a dráma erejében, a világ vallásos rendszereinek kölcsönös összekapcsolódásában.

Ross Nichols munkásságának lenyűgöző és széles körű válogatásában olyan írások találhatók, amelyek témája a szertartások, ünnepek, a mitológia, a jelképek, templomi építészet és régészet, valamint a druidahit és más ősi bölcseleti hagyományok közti kapcsolatok. A druidizmus és a kelta szellemiség iránt érdeklődők elengedhetetlen forrásmunkája.

Ez a könyv válogatást tartalmaz Ross munkásságából: teljes gyűjteményes kiadásuk több kötetre rúgna. Az első részbe olyan tanulmányokat válogattam össze, amelyek bemutatják Ross druidahittel kapcsolatos munkásságát, a tudományos igényű fejtegetéstől az ihletett prózáig és költeményekig. A második részben lévő szöve­gek az ezotéria terén kifejtett te­vékenységét példázzák, a harma­dik rész tanulmányai pedig ki­fe­je­zetten a kereszténységgel fog­lalkoznak. Mint az első két, kereszténységgel foglalkozó munkából kitűnik, a kérdést – szellemi szegénysége, társadalmi filozó­fiá­ja, gyakorlati tanai hiánya miatt – nagyon problematikusnak vélte, ugyanakkor mélységes személyes érintettséggel fogalmaz, s egészen élete végéig rendszeresen eljárt az anglikán szertartásokra. A negyedik részben a mitológiá­ról, Ross legnagyobb szerelméről szóló írások kaptak helyet, mivel a téma tanulmányozása és kifejtése során egyszerre alkalmazhatta a történész, a költő és a misztikus megközelítési szempont­jait.

A SZERZŐ

Philip Carr-Gomm író, pszichológus, a Bárdok, Látnokok és Druidák Rendjének jelenlegi főnöke. Fődruidaként ellátott feladatai mellett pszichoterápiai magánrendelést folytat, emellett írással foglalkozik és előadásokat, műhelyeket tart a világ minden táján. Ő a Druidcraft és a Druid Animal Oracle című könyvek szerzője.

 

Szerző: Kerekes Tamas

Okos pilóta alagútban nem katapultál hírlapíró vagyok

Vélemény, hozzászólás?